Novela zákona o Dani z príjmu od 01.01.2016 prináša zmeny aj v § 50, ktorý upravuje použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

Jednou zo zmien je, že daňovník, ktorý je právnickou osobou a v zdaňovacom období najneskôr však v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ktorých určuje tento zákon.

V prípade, že daňovník, ktorý je právnická osoba nedaroval najmenej 0,5% zo zaplatenej dane, je oprávnený poukázať len 1% ním určeným prijímateľom.

Novinkou je, že správca dane po súhlase daňovníka (súhlas sa udelí označením v daňovom priznaní) oznámi prijímateľovi označenie daňovníka t.j. pri právnickej osobe obchodný názov, sídlo a právnu formu, pri fyzickej osobe meno a priezvisko, trvalý pobyt.

Pre poukázanie podielu zaplatenej dane prijímateľovi pribudla nová podmienka a to v ods. 6 bod .a) podľa ktorej správca dane poukáže podiel na zaplatenej dani len prípade, že daňovník zaplatil daň riadne a načas a nemá žiadne daňové nedoplatky.