S blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania, môže byť informácia o možnosti viesť daňovú evidenciu príjemnou možnosťou ako sa vyhnúť spracovávaniu účtovníctva.

Podmienky vedenia daňovej evidencie upravuje zákon o dani z príjmu. Ak daňovník pri príjmoch z podnikania podľa § 6 ods. 1 alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 alebo pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 alebo pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods.4, uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže sa rozhodnúť, že bude počas celého zdaňovacieho obdobia viesť daňovú evidenciu. Podmienky ani formu vedenia daňovej evidencie zákon neurčuje.

Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 6 ods.11 stanovuje len obsah a náležitosti daňovej evidencie, ktoré je daňovník povinný viesť počas celého zdaňovacieho obdobia. Jedná sa o evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede
  • daňových výdavkoch v časovom slede
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m)]
  • zásobách a pohľadávkach
  • záväzkoch

Daňovník je povinný túto evidenciu uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa osobitného predpisu.